လှည်းကူးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအတွက် လှည်းကူးပညာရေး ဒီဂရီကောလိပ်တွင် တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူပြီး သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခံကြေးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရမည့် လှည်းကူးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ရှိ ဘဏ္ဍာဌာနတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး၊ ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူပူးတွဲ၍ တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုထက် ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါက မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် တင်ဒါ အာမခံကြေးကိုပေးသွင်းပြီး သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံတစ်ခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *