ကျောင်းအုပ်ကြီး

Daw Aye Aye Lwin (ကျောင်းအုပ်ကြီး)

ဆက်သွယ်ရန်

E.mail: dawayeayelwinec@gmail.com

ပညာရေး

B.Sc သတ္တဗေဒ                                          ၁၉၈၅ 

B.Sc(Hons)     သတ္တဗေဒ                  ၁၉၈၆  

M.Sc              သတ္တဗေဒ                 ၁၉၉၆     

B.Ed              ဇီဝ၊ ရူပ                

အတွေ့အကြုံ

 • Principal, Hlegu Education College, Yangon, Myanmar(December ,2018-Now)
 • Voice Principal, Bogalay Education College, Ayeyar Waddy, Myanmar(June, 2017- December 2018)
 • Head of Department(Academic,Science), Yankin Education College, Yangon, Myanmar(May ,           2016-June,2017)
 • Lecture, Yankin Education College, Yangon, Myanmar(August , 2015-May,2016)
 • Head of  Academic, Department , Yankin Education College, Yangon, Myanmar(February , 2015-August,2015)
 • Head of  Academic, Department , Hlegu Education College, Yangon, Myanmar(April , 2013-January,2015)
 • Assistant Lecturer, Hlegu Education College, Yangon, Myanmar(January , 2007-March,2013)
 • Tutor, Hlegu Education College, Yangon, Myanmar(September , 2002-January,2007)
 • Tutor, Bogalay  Education College, Yangon, Myanmar(April , 1999-September,2002)
 • J.A.T,No.(5) Basic Education High School, Insein (December , 1997-March,1999)
 • J.A.T(No.(28) Basic Education High School, Insein) (December , 1993-December,1997)
 • J.A.T(Basic Education Middle School) Tharyar Kone Village(June , 1990-December,1993)
 • P.A.T,No.(5)Basic Education High School, Hlaw-Ga(February , 1988-June,1990)

သုတေသနနှင့် ပညာရေးလှုပ်ရှားမှု

 • New Dynamic English Course (2003-2004)
 • Multimedia Course(2011)
 • Member of Mentor Role(Module),2016
 • Educational Conference(2019),China
 • Seminar of Inclusive Education for all (2019)
 • International seminar on Strengthening Health Promoting School(2019)
 • Peace-Education Workshop (2019)
 • Myanmar Universities’ Research Conference 2019 Education